Wijziging statuten in vlotte extra Ledenraad

Maandagavond 11 juli jl. vond de Extra Ledenraad van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) plaats. Afgevaardigden van 20 duikverenigingen kwamen bijeen in het Van der Valk Hotel in Veenendaal. Onder leiding van interim-voorzitter Louis de Haan werd de agenda soepel afgewerkt.

Wijziging statuten

Tijdens de laatste Ledenraad van 21 mei jl. stond een wijziging van de statuten op de agenda. Het minimaal aantal leden voor een wijziging van de statuten was deze Ledenraad niet vertegenwoordigd. Daarom werd deze Extra Ledenraad gehouden. De wijzigingen van de statuten waren nodig, zodat de NOB zich conformeert aan de huidige wetgeving, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, de privacywet AVG en het Instituut Sport Rechtspraak.
Het bestuur van de NOB had voorafgaand aan de Extra Ledenraad een aantal amendementen op de statutenwijziging vanuit Onderwatersportvereniging Tyros ontvangen. Alle amendementen zijn beoordeeld en besproken met de Ledenraad. Na de stemming in de zaal zijn de wijzigingen van NOB-statuten met een meerderheid aangenomen.

Aanpassingen huishoudelijk reglement: keuring Duikbegeleider

Naast de wijziging van de statuten stelde het bestuur ook de wijzigingen van het huishoudelijk reglement aan de orde. Vanuit de expertgroep is het advies van de keuring duikbegeleider aan de orde gekomen. Aanbevelingen zijn om meer bewustwording bij de duikers te creëren over de medische gezondheid. Daarnaast een aanbeveling voor geen verplichte herkeuring voor Duikbegeleiders, maar wel een verplichte jaarlijkse online medische zelftest voor Duikbegeleiders. De aanwezigen zijn akkoord gegaan met de wijzigingen van het huishoudelijk reglement van de NOB.

Benoeming Continuïteitscommissie

Ter afsluiting zijn Jacqueline Dankloff, John Geurts en Frans van der Veer door de Ledenraad onder applaus benoemd tot de continuïteitscommissie. Deze commissie heeft geen taak, maar is in het leven geroepen om in actie te komen zodra het bestuur haar taken niet meer kan uitoefenen.

Louis de Haan dankte alle aanwezigen en wenste iedereen een sportieve, mooie zomervakantie toe.

Alle vergaderstukken van de vergadering zijn terug te lezen op de website

De volgende Ledenraad wordt georganiseerd op zaterdag 13 mei 2023.