Aansprakelijkheidsverzekering

Verzekering voor bestuurders van duikclubs

Bestuurders van verenigingen en duikscholen die bij de NOB zijn aangesloten hebben automatisch een aansprakelijkheidsverzekering. De premie hiervan wordt jaarlijks verrekend via de contributie.

Henny Blokvoort
Foto: Henny Blokvoort

Hoofdelijk aansprakelijk

Deze verzekering dekt financiële schade aan derden in het – gelukkig zeldzame – geval dat een lid van de vereniging een fout begaat waarvoor je als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt. De maximale uitkering bedraagt € 250.000,- per jaar per vereniging. Hier lees je de polisvoorwaarden.

Word je aansprakelijk gesteld?

Als je als verenigingsbestuur(der) aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade als gevolg van een bestuurlijke fout, dan kun je een schadeclaim indienen. In artikel 6.2 van de polis staat omschreven wat je aan onze verzekeraar moet aanleveren. Deze informatie stuur je vervolgens op naar info@meijers.nl onder vermelding van ‘Collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering NOB’.

FAQ verzekeringen

Tijdens de week van de onderwatersportvereniging (12/16 april 2021) is er een online sessie gegeven over verzekeringen, aansprakelijkheid, sportduiken en de wet. Vragen zoals: Waarvoor zijn we als vereniging nou eigenlijk verzekerd? En waar zijn onze leden en instructeurs voor verzekerd? Wat doe je als je aansprakelijk gesteld wordt werden tijdens deze sessie behandeld. Hieronder vind je de opname van dit overleg en een FAQ over verzekeringen en aansprakelijkheid zodat je de belangrijkste informatie nog eens rustig na kunt lezen en terug kunt kijken. Heb je hierna nog vragen mail dan naar info@onderwatersport.org.

1: Waar kan ik het filmpje terugvinden over de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van Jeroen Bedaux (advocaat gespecialiseerd in bestuurders aansprakelijkheid)?

Deze opname kan je hier terugvinden.

Onder aan de pagina staat de opname. Vanaf minuut 12:30 gaat het over de bestuurders aansprakelijkheid.

3: Hoe vergelijkt deze verzekering tot de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de Nederlandse vereniging voor gemeentes die dekking geeft voor alle verenigingen?

Dit kun je alleen beoordelen als je weet welke verzekering exact met elkaar vergeleken worden en daarna door de voorwaarden exact door te nemen. Als het gaat om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dan heb je die via de NOB. Zit in het collectief en is secundair. Dat betekent dat de verzekeraar allereerst verwijst naar een mogelijke andere verzekering, als die er niet is wordt die via de NOB afgewikkeld

5: Introductieduik: ben je verzekerd als instructeur als je wordt aangesproken? Hoe werkt dit?

Ja, als een niet-lid deelneemt aan een introductieduik en je als instructeur de richtlijnen volgt van het NOB-introductieduikprogramma of de NOB-opfriscursus vallen de activiteiten onder de NOB-aansprakelijkheidsverzekering. Instructeurs en verenigingen zijn dan via de NOB verzekerd als ze aansprakelijk worden gesteld.

De deelnemers aan een introductieduik die geen niet lid zijn van de NOB zijn zelf niet verzekerd via de NOB voor ongevallen tijdens deze introductieduik. Zij bevestigen via de controlelijst dat ze een aantal dingen snappen en fit do dive zijn. Deze controlelijst is te vinden op eDocuments in het mapje van het de introductieduikprogramma.

6: Vereisten voor het keuren van materiaal bij ongevallenverzekering. B.v. als je octopus niet is onderhouden, vervalt dan de verzekering. Wanneer is er sprake van een erkende keuring?

Het is verstandig de veiligheidsrichtlijnen van de NOB in acht te nemen. Ondegelijk materiaal verhoogt de kans op een ongeval. Is niet iets dat de verzekeraar zal doen besluiten om niet uit te keren bij overlijden.

7: Wat kost de verzekering voor de instructeurs?

Dit zit verwerkt in de jaarlijkse licentiekosten.

8: Zijn deze diensten ook van toepassing voor individuele leden?

Ja, de verzekeringen gelden voor alle leden van de NOB.

9: Waarom neemt de NOB geen voorbeeld aan BSAC met betrekking tot juridische ondersteuning voor sportduikers? Enerzijds hebben zij vrijstelling voor Arbowetgeving bewerkstelligt in UK en anderzijds bieden zij juridische steun aan leden.

In een bestuurders aansprakelijkheid verzekering zijn kosten voor juridische steun opgenomen. Voor instructeurs bieden we juridische steun zelfs bij strafzaken. Voor duikers zit juridische steun opgenomen in de doorlopende duikreisverzekering.

11: Hoe verhouden de standards tot de zorgplicht?

Als je de standards niet volgt kan dat betekenen dat je onvoldoende zorg hebt getoond ten aanzien van de mensen met wie je duikt. Maar je kunt het niet omdraaien. Het betekent niet dat je voldoende zorg in acht hebt genomen als je maar alle standards hebt gevolgd. Het hangt dus sterk af van de omstandigheden.

12: Verwijst artikel 6.15b ook niet naar deugdelijke uitrusting en is dan de vereniging daar verantwoordelijk voor?

Als de vereniging de duikspullen verschaft, is zij verantwoordelijk voor onderhoud en deugdelijkheid. Als je lid bent van een vereniging waar je zelf je duikspullen meebrengt en beheert, dan ben je ook zelf verantwoordelijk voor onderhoud en deugdelijkheid.

13: Kan de overeenkomst tussen SDDNS en inspectie SZW hier niet algemener van toepassing gemaakt worden?

Ik weet niet welke overeenkomst je bedoelt, maar de beslissing over de boete die DDNS enkele jaren geleden kreeg werd opgeheven omdat zij niet aan de juiste organisatie was opgelegd. Dat is geen overeenkomst die voor iedereen kan gaan gelden.

14: wie kreeg nu de boete, Signi als "werkgever" of de respectievelijke duikers?

In dit geval was dat SIGNI als werkgever. De vraag zal nu zijn of de inspectie de juiste organisatie heeft aangesproken en of deze bezigheden als (wettelijke) arbeid aangemerkt kunnen worden.

15: Als wij als vereniging activiteiten organiseren anders dan onderwatersport activiteiten hebben we dan een aanvullende verzekering nodig (zo ja welke?)

Ik zou dat zeker overwegen, maar het hangt natuurlijk ook wel af van de verzekering die je als vereniging nu al hebt. De NOB verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid van de NOB is niet beperkt tot het duiken alleen, maar geldt algemener. Kijk in de polis wat er wel of niet onder valt.

16: Wat zou er op tegen zijn om bij twijfel over deelname evenementen op voorhand contact op te nemen met ISZW? In mijn beroep vaak contacten gehad met ISZW en ze niet als onredelijk ervaren. Worden meestal lastig als ze van niets weten.

Daar is geen enkel bezwaar tegen. Besef wel dat hier sprake is van rechtsregels die niet aansluiten bij de praktijk van recreatieve en lichte werkzaamheden. Daar zit het probleem. Je kunt ISZW wel vragen om redelijk te handelen, maar of de inspectie overtreding van  de regels door de vingers wil zien, lijkt me moeilijk af te spreken.

17: Er is een artikel waarin jij, Leo Blokland, een ander statement maakt over keuringen van DMs en Instructeurs om vast te stellen of iemand iemand in geschikte lichamelijke en geestelijke toestand verkeert in het verleden, kom je daar nu op terug, wat is dan de gewijzigde situatie?

Ik denk dat je wijst op een eerder artikel waarin ik schreef dat ‘om te bepalen of iemand lichamelijk en geestelijk geschikt is om werkzaamheden (hier de activiteiten van instructeur en divemaster) te verichten, heel lastig is als je geen medische keuring laat uitvoeren. Mijn advies was dus ook: laat instructeurs en divemasters daarom een duiksportkeuring ondergaan. Voor de gewone sportduiker is aansluiting bij de CMAS regels (vragenlijst) echter wel goed mogelijk.