Vacature vrijwilliger belangenbehartiging waterrecreatie

Even voorstellen

De Nederlandse Onderwatersport Bond komt op voor de belangen van de onderwatersporters in Nederland. De NOB ondersteunt de aangesloten verenigingen en leden op het gebied van duikveiligheid, opleidingen en de beoefening van de onderwatersport in het algemeen. Bij de NOB zijn 260 duikverenigingen en 13.000 duikers aangesloten.
De NOB is aangesloten bij NOC*NSF en wordt erkend door het Ministerie van VWS. De NOB wordt bestuurd door een hecht team van vrijwillige bestuurders. De besluiten worden, vaak projectmatig, uitgevoerd door de vrijwilligersorganisatie en de betaalde krachten op het bondsbureau onder de verantwoordelijkheid van een directeur.

Wat doet de vrijwilliger belangenbehartiging Waterrecreatie?

Er is in Nederland veel water dat door verschillende belanghebbenden gebruikt wordt. Denk alleen al aan de verschillende vormen van varende waterrecreatie. Vaak vinden verschillende vormen van waterrecreatie ook bij duikplekken plaats.

Daarnaast heeft landelijk en Europees beleid impact op de kwaliteit van het water en het aquatische ecosysteem. Schoon en veilig water met een grote variatie aan onderwaternatuur is in het belang van de onderwatersport.

Al deze ontwikkelingen geven bedreigingen en kansen voor de onderwaternatuur en onderwatersport. In het meerjarenbeleidsplan van de NOB zetten we in op het toegankelijk houden van duikwater en een betere bescherming van de onderwaternatuur. Uitgangspunt van de NOB is dat we sturen op recreatief medegebruik van water en voor een gezamenlijk belang met andere organisaties en belanghebbenden gaan.

Als vrijwilliger belangenbehartiging Waterrecreatie bezoek je bijeenkomsten over bovenstaande onderwerpen, bouw je verder aan het netwerk met vertegenwoordigers van andere organisaties op het gebied van waterrecreatie, lees je plannen en vergunningaanvragen én adviseer je het bestuur en bureau. Het gaat vaak over bijeenkomsten en onderwerpen die landelijk of op Europees niveau spelen. De vrijwilliger belangenbehartiging Waterrecreatie is de verbinding tussen de NOB en de ontwikkelingen in de Nederlandse wateren. Je hebt daarbij ook contact met de vrijwilligers die actief zijn in de Zeeuwse Delta en de Noordzee en je hebt regelmatig overleg met de vaste krachten op het bondsbureau.

Vergoeding

Je kunt als vrijwilliger de gemaakte onkosten declareren.

Wat vragen we van jou?

We vinden het belangrijk dat de vrijwilliger belangenbehartiging Waterrecreatie binding heeft met de NOB en de onderwatersport.

  • Je hebt goede contactuele vaardigheden;
  • Je bent bekend met de onderwaternatuur en de verschillende vormen van waterrecreatie;
  • Je staat open voor verschillende belangen en weegt dit af tegen de belangen van de NOB;
  • Je bent bekend met (het lezen van) beleidsstukken en (water)vergunningen
  • Je hebt ervaring met beleids- en politieke processen.

Het is verder belangrijk om op de hoogte zijn van wat er in de NOB leeft en alert te zijn op ontwikkelingen op het gebied van duiken. Daarnaast is het hebben van een netwerk binnen de waterrecreatie een pré.

Hoeveel tijd kost het?

Vrijwilligerstijd is kostbare tijd en een goede planning kan helpen om daar zorgvuldig mee om te gaan. Er worden veel bijeenkomsten die de waterrecreatie raken georganiseerd. Samen met jou brengen we in kaart welke bijeenkomsten en organisaties van belang zijn. Aan de hand van dat overzicht kijken we samen met jou hoeveel tijd je beschikbaar hebt.

Ben je enthousiast geworden?

Is deze vrijwilligersfunctie iets voor jou? Stuur dan je reactie en CV naar info@onderwatersport.org, o.v.v. Vacature vrijwilliger belangenbehartiging Waterrecreatie. Voor vragen over de functie kun je e-mailen of bellen met Desmond van Santen via 0318-559347.