Vacature voorzitter

Organisatieprofiel

De Nederlandse Onderwatersport Bond verandert de laatste jaren in snel tempo van een intern gerichte opleidingsorganisatie naar een Bond die opkomt voor de belangen van de onderwatersporters in Nederland. Belangenbehartiging kan alleen als de NOB samenwerkt met partijen in en rond het water. Rijkswaterstaat, Provincies, Waterschappen, Gemeenten, Recreatieschappen maar ook belangenbehartigers als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds spelen een belangrijke rol in ons werkveld.

Het duiken in verenigingsverband wordt sterk gepropageerd, maar het is voor individuele duikers ook mogelijk om zich aan te sluiten bij de NOB. De bond ondersteunt de aangesloten verenigingen en leden op het gebied van duikveiligheid, opleidingen en de
beoefening van de onderwatersport in het algemeen.

Bij de NOB zijn 265 duikclubs en 14.000 duikers aangesloten. De NOB is aangesloten bij NOC*NSF en wordt erkend door het Ministerie van VWS. De NOB wordt bestuurd door een hecht team van vrijwillige bestuurders. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en maakt haar besluiten naar de leden zo transparant
mogelijk. De besluiten worden veelal projectmatig uitgevoerd door de vrijwilligersorganisatie en de betaalde krachten op het bondsbureau onder de
verantwoordelijkheid van een directeur.

Het bestuur van de NOB

Het bestuur is verantwoordelijk voor de visionaire en strategische sturing van de organisatie. Bureau en commissies, werkgroepen en colleges vormen samen de
werkorganisatie van de NOB (zie ook het besturingsmodel en directiestatuut). Het bondsbestuur is als enige hoofdverantwoordelijk voor de te ontwikkelen visie op de NOB. Uiteraard dient dit nog wel aan de Ledenraad te worden voorgelegd.

 • de omvang van het bestuur ligt tussen de 5 tot 7 personen;
 • de leden van het bondsbestuur zijn geen portefeuillehouder, maar hebben allen een specifiek aandachtsveld. Zij zijn niet als enige verantwoordelijk voor dat aandachtsveld (het bondsbestuur is als collectief verantwoordelijk), maar kunnen wel als eerste op dit gebied door derden worden bevraagd en aangesproken;
 • bestuursleden kunnen incidenteel en als toehoorder aanwezig zijn bij commissies of werkgroepen. Een voorwaarde is dat het onderwerp past het binnen het kader van beleidsbepaling en het aandachtsgebied betreft waar de betreffende bestuurder als eerste verantwoordelijk voor is.

De werkwijze van het NOB-bestuur staat verder gedetailleerd beschreven in het document Besturingsmodel.

Taken en verantwoordelijkheden

De voorzitter heeft een krachtige visie op de ontwikkeling van de NOB tot een marktgerichte sportbond die maatschappelijk relevant beleid ontwikkelt. ‘Verbindend leiderschap’ betekent dat de voorzitter zijn mede-bestuursleden kan laten excelleren op hun eigen deskundigheidsgebied, terwijl de voorzitter de NOB op de overeengekomen strategische koers houdt.

De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuur en de Ledenraad voor, waarbij hij

 • de vergadering adequaat leidt;
 • bij de afronding van elk agendapunt helder concludeert wat precies is afgesproken;
 • agenda-overleg met het bureau voert om de concept-agenda op te stellen;
 • beslist over het al dan niet toelaten van rondvraagpunten.

De voorzitter is een boegbeeld van de organisatie en vertegenwoordigt deze extern (bijv. beurzen, evenementen, (inter)nationale gremia) en intern (bijv. verenigingsjubilea). De voorzitter heeft in de rol van netwerker een belangrijke functie om binnen organisaties in het duikdomein relaties op bestuurlijk niveau op te bouwen en te onderhouden en samenwerking op operationeel niveau te faciliteren.

Vergoeding

De functie van voorzitter van het NOB-bestuur kent geen uurvergoeding. Gemaakte kosten worden vergoed.

Standplaats

De bestuursvergaderingen (acht maal per jaar) vinden plaats op het bondsbureau in Veenendaal. Daarnaast geeft de voorzitter op uitnodiging acte de préséance bij bijvoorbeeld beurzen, evenementen en jubilea.

Functie-eisen en verwacht tijdsbeslag

De voorzitter beschikt over een ruime bestuurlijke- en managementervaring. Tevens is de voorzitter deskundig in het omgaan met een politiek krachtenspel en
onderhandelingssituaties. De volgende trefwoorden zijn op de voorzitter van toepassing:

 • sociaal zeer vaardig
 • communiceert én luistert goed
 • pragmatisch besluitvormer
 • betrouwbaar
 • stuurt op tijd, zodat de vergadering adequaat verloopt
 • improvisatievermogen
 • durft ook nee te zeggen en onderwerpen naar de juiste plek door te verwijzen

De voorzitter wordt gekozen voor een periode van drie jaar en is aansluitend twee maal herkiesbaar. Het verwachte tijdsbeslag bedraagt gemiddeld vier uur per week.

Heb je de ambitie om voorzitter van de NOB te worden en wil je jouw kennis, ervaring en netwerk beschikbaar stellen aan de NOB dan word je verzocht te reageren. Dit kan tot en met 13 oktober 2019, stuur een mail aan: arieke.vandenbrink@onderwatersport.org