Vacature Bestuurslid – Medisch

Het NOB bestuur zoekt naar een nieuw bestuurslid duikmedische zaken.

De Nederlandse Onderwatersport Bond is een bond die opkomt voor de belangen van alle onderwatersporters in Nederland. Belangenbehartiging kan alleen als de NOB samenwerkt met zo veel mogelijk partijen in en rond het water. Rijkswaterstaat, Provincies, Waterschappen, Gemeenten, Recreatieschappen, andere duikorganisaties maar ook belangenbehartigers als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds spelen een belangrijke rol in ons werkveld.

Het duiken in verenigingsverband wordt sterk aangeraden, maar het is voor individuele duikers ook mogelijk om zich aan te sluiten bij de NOB. Daarnaast zijn er ook iets minder grote onderwatersporten aangesloten bij de NOB, zoals vinzwemmen, onderwaterhockey en freediving. De bond ondersteunt de aangesloten verenigingen en leden op het gebied van duikveiligheid, opleidingen en de beoefening van de onderwatersport in het algemeen.

Bij de NOB zijn ongeveer 265 onderwatersportclubs en 13.000 onderwatersporters aangesloten. De NOB is aangesloten bij NOC*NSF en wordt erkend door het Ministerie van VWS. De NOB wordt bestuurd door een hecht team van vrijwillige bestuurders. Het bestuur stuurt op hoofdlijnen en maakt haar besluiten naar de leden zo transparant mogelijk. De besluiten worden veelal projectmatig uitgevoerd door de vrijwilligersorganisatie en de betaalde krachten op het bondsbureau onder de verantwoordelijkheid van een directeur.

Het bestuur van de NOB

Het bestuur is verantwoordelijk voor de visionaire en strategische sturing van de organisatie. Bureau, commissies en werkgroepen vormen samen de werkorganisatie van de NOB (zie ook het besturingsmodel en directiestatuut). Het bondsbestuur is als enige hoofdverantwoordelijk voor de te ontwikkelen visie op de NOB. Uiteraard dient dit nog wel goedkeuring van de Ledenraad te krijgen.

 • de omvang van het bestuur ligt tussen de 5 tot 7 personen;
 • de leden van het bondsbestuur zijn geen portefeuillehouder, maar hebben allen een specifiek aandachtsveld. Ze zijn niet als enige verantwoordelijk voor dat aandachtsveld (het bondsbestuur is als collectief verantwoordelijk), maar kunnen wel als eerste op dit gebied door derden worden bevraagd en aangesproken;
 • bestuursleden kunnen incidenteel en als toehoorder aanwezig zijn bij commissies of werkgroepen. Een voorwaarde is dat het onderwerp past binnen het kader van beleidsbepaling en het aandachtsgebied betreft waar de betreffende bestuurder als eerste verantwoordelijk voor is.

De vrijwilligersfunctie

Samen met de andere bestuursleden:

 • Geeft het bestuurslid richting aan de koers van de NOB en is medeverantwoordelijk voor het gevoerde beleid;
 • Heeft het bestuurslid een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid;
 • Legt het bestuurslid externe verantwoording af vanuit de NOB: actief bijwonen van bijeenkomsten van bijvoorbeeld overheid, sportbonden en overkoepelende organisaties, maar ook van regionale overleggen met verenigingen;
 • Geeft het bestuurslid gevraagd en ongevraagd advies aan de bondsorganisatie;
 • Heeft het bestuurslid het onderwerp Medisch in portefeuille en is bestuurlijk aanspreekpunt voor de NOB Medische Commissie;
 • Onderhoud de contacten met relevante organisaties zoals het Duikmedisch Centrum van de Koninklijke Marine en de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.

Vergoeding en standplaats

De functie van bestuurslid van het NOB-bestuur kent geen uurvergoeding. Onkosten worden uiteraard vergoed. De bestuursvergaderingen (achtmaal per jaar) vinden deels plaats op het bondsbureau in Veenendaal en deels via Teams. Daarnaast geven bestuursleden op uitnodiging acte de préséance bij bijvoorbeeld beurzen, evenementen en verenigingsjubilea.

Functie-eisen en verwacht tijdsbeslag

Een bestuurslid beschikt over bestuurlijke ervaring. De volgende karaktereigenschappen zoeken wij in een bestuurslid:

 • Je bent sociaal zeer vaardig
 • Je communiceert én luistert goed
 • Je bent goed in pragmatische besluiten vormen
 • Je bent betrouwbaar
 • Je beschikt over een hoge mate van improvisatievermogen en bent creatief
 • Je bent enthousiast maar ook bereid om nee te zeggen en onderwerpen aan de juiste persoon te verbinden
 • Je hebt affiniteit en/of kennis over (duik)medische zaken.

Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van drie jaar en is aansluitend tweemaal herkiesbaar. Het verwachte tijdsbeslag bedraagt gemiddeld 4 uur per week. De NOB hecht groot belang aan een diverse samenstelling van het bestuur om een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van de onderwatersport te realiseren.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met de voorzitter van de NOB Erik van Vessem. Erik is te bereiken via info@onderwatersport.org

Heb je de ambitie om bestuurslid van de NOB te worden en wil je jouw kennis, ervaring en netwerk beschikbaar stellen aan de NOB dan word je verzocht te reageren. Stuur dan een mail met korte motivatie aan: info@onderwatersport.org