Planuitwerkingsfase getij Grevelingen

Het project Getij Grevelingen is gestart met de planuitwerkingsfase en inmiddels heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW haar handtekening gezet onder het voorkeursalternatief, waarmee de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) voorkeursbeslissing genomen is.

Het voorkeursalternatief is afgelopen najaar op hoofdlijnen met de omgeving gedeeld en wordt de komende periode meer in detail toegelicht. Het voorkeursalternatief wordt beschreven en onderbouwd in het verkenningenrapport. Een korte samenvatting van het voorkeursalternatief kan je in deze video zien.

Lees verder onder de video

De komende twee tot drie jaar werkt het projectteam het plan om een doorlaat te realiseren in de Brouwersdam nader uit. De nadruk in de planuitwerkingsfase ligt op het verder uitwerken van het ontwerp en de maatregelen die worden genomen om eventuele nadelige effecten teniet te doen. Dat gaat eerst nog op een hoog abstractieniveau en zal de komende jaren steeds verder verfijnd en geconcretiseerd worden naar uitvoerbare maatregelen en ontwerpen.

Foto: Staatsbosbeheer