Getij Grevelingen naar planuitwerkingsfase

Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW besloot op 20 november in samenspraak met het ministerie van LNV, EZK en regionale partijen dat het project Getij Grevelingen de planuitwerkingsfase in kan gaan op voorwaarde van definitieve afspraken over sluitende financiering. Dit zal naar verwachting begin volgend jaar het geval zijn.

Na een jarenlange periode van verkenning, onderzoek en overleg ligt er nu een plan waarbij de waterkwaliteit en de natuur onder water substantieel verbeteren. Tegelijkertijd wordt recht gedaan aan de bestaande natuurwaarden op de oevers en ontstaat circa 600 hectare nieuw intergetijdengebied.

Optimale balans

Belangrijk onderdeel van de verkenningsfase was het zoeken naar een optimale balans tussen de grootte van de getijslag, nodig om voldoende stroming te realiseren om de waterkwaliteit te verbeteren, en tegelijkertijd het zoveel mogelijk behouden van de door Natura2000-wetgeving beschermde natuur op de eilanden en oevers. Voor de planuitwerkingsfase wordt nu uitgegaan van een getijslag van 40 cm rondom een middenpeil van NAP -30 cm, 10 cm lager dan het huidige middenpeil op de Grevelingen. Voor de schade die niet voorkomen kan worden zal het project compensatiemaatregelen nemen, bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw natuureiland.

Zeespiegelstijging

Door de zeespiegelstijging wordt het op termijn lastiger om de gewenste getijslag te behouden. In de planuitwerkingsfase worden twee varianten van de doorlaat uitgewerkt die hier rekening mee houden. Een doorlaat in combinatie met een getijdencentrale die duurzame energie op kan wekken en wanneer nodig kan helpen water uit de Grevelingen te pompen. Of een doorlaat die geschikt is gemaakt om er op een later moment pompen of een getijdencentrale in te bouwen.

Planning

De planuitwerkingsfase die nu start, wordt naar verwachting in 2022 afgerond met een besluit over de daadwerkelijke realisatie van de doorlaat zodat in 2025/2026 beperkt getij terug is op de Grevelingen.

Meer weten?