Klachtenprocedure

Als je het niet eens bent met een procedure kun je daarover een klacht indienen. Hieronder wijzen we je op alle mogelijkheden die daarvoor binnen de NOB bestaan en welke regelingen daarbij van kracht zijn.

  • Als het specifiek gaat om de activiteiten c.q. het gedrag van instructeurs geldt het Licentieregeling, waarin de taken van de Licentiecommissie zijn opgenomen. De Licentiecommissie is belast met het onderzoeken van de onderhavige zaak en het uitbrengen van een advies aan het NOB-bestuur.
  • Als het specifiek gaat om bezwaren binnen de 1*- of 2*-instructeursopleiding gelden de regels die daarover zijn vastgelegd in artikel 7 van het Toetsreglement Sport. Daarin staat exact omschreven hoe de Opleidingscommissie een klacht moet behandelen. De Opleidingscommissie deelt de betrokkenen op basis van haar onderzoek schriftelijk mee of de klacht gegrond is.
  • Als het specifiek gaat om overtredingen binnen de wedstrijdsport geldt het Tuchtreglement, waarin de taken van de Tuchtcommissie zijn opgenomen. De uitspraak van de Tuchtcommissie is geen advies aan het bestuur; het is een feitelijke uitspraak waartegen beroep openstaat via de Commissie van Beroep, zoals omschreven in het Tuchtreglement.
  • Als het specifiek gaat om klachten over gedrag of over seksuele intimidatie geldt het Tuchtreglement. Daarin zijn onder meer de taken van de Tuchtcommissie opgenomen. De uitspraak van de Tuchtcommissie is geen advies aan het bestuur; het is een feitelijke uitspraak waartegen beroep openstaat via de Commissie van Beroep, zoals omschreven in het Tuchtreglement.
  • Als het specifiek gaat om klachten over seksuele intimidatie geldt het Tuchtreglement seksuele intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). In artikel 7 van dit reglement staat de wijze van aangifte beschreven. Vind je het lastig of weet je niet goed hoe je kan of wil handelen? Neem dan eerst contact op met de vertrouwenscontactpersoon van de NOB. Zij kan met jou vrijblijvend de opties doornemen.

Voor alle kwesties die niet in één van deze categorieën vallen, geldt de regeling ‘Procedure klacht / bezwaar behandelen’, waarin de taken van een onafhankelijke Klachten- c.q. Bezwaarcommissie zijn opgenomen.

Download hier:
Regeling omgaan met geschillen
Reglement commissie van Beroep

Iedere procedure wordt opgestart met het schriftelijk indienen van de klacht c.q. het bezwaar. Dit kan worden verzonden naar het volgende adres: Nederlandse Onderwatersport Bond, Postbus 326, 3900 AH, Veenendaal. De bureaumedewerkers van de NOB zorgen ervoor dat de brief z.s.m. bij de juiste personen terecht komt.