Algemene vergadering 2020, een update

Eens per jaar komen alle afgevaardigden van onze duikverenigingen en duikscholen bijeen tijdens de Algemene vergadering. Zaterdag 19 september was de Algemene vergadering 2020. 

Met de huidige maatregelen konden we de vergadering veilig in Sportcentrum Papendal houden. Vanwege de coronamaatregelen kon er maximaal één afgevaardigde per vereniging aanwezig zijn en waren alleen stemgerechtigden voor de vergadering uitgenodigd. Er was een volle agenda voor deze vergadering. De notulen worden uitgewerkt en zullen zo snel mogelijk online gezet worden. We willen graag een aantal belangrijke uitkomsten nu al met je delen.

Contributieverhoging

Tijdens de Algemene vergadering is de leden van de NOB gevraagd om in te stemmen met een contributieverhoging. Dit voorstel is door stemming met een ruime meerderheid aangenomen. Het lidmaatschap voor senioren bedraagt per 1 januari 2021 € 51,75 per jaar. Voor juniorleden bedraagt dit € 22,- per jaar. Het bestuur van de NOB realiseert zich dat een contributieverhoging voor sommigen op een ongunstig moment komt. Toch is het bestuur van mening dat dit noodzakelijk is voor de toekomst van de onderwatersport in Nederland. Met deze verhoging werken we de komende jaren samen met verenigingen aan een stijging van het aantal leden. Met de beschreven projecten en acties in het meerjarenbeleidsplan werken we samen met verenigingen, duikclubs, individuele leden en duik- en onderwatersport-gerelateerde partijen aan een sterke onderwatersportinfrastructuur en actieve en zelfredzame onderwatersportverenigingen. Samen met verenigingen kijken we vooruit en zetten we in op verenigingsondersteuning, hiervoor komt een subsidieregeling.

Medische keuring

De leden hebben ingestemd met een wijziging van het Huishoudelijk Reglement wat betreft de medische keuringen voor leden van de NOB. Met deze wijziging in de keuringssystematiek vervalt de verplichte medische herkeuring voor leden van de NOB. De keuring bij aanvang van de duiksport blijft gehandhaafd en er volgt een herkeuring als daar aanleiding toe is. Voor de eventuele herkeuring wordt een online self-assessment ontwikkeld waarbij de verantwoordelijkheid bij de duiker zelf ligt. De vereisten voor ScubaDoe en instructeurs blijven onveranderd. Tenslotte wordt de verplichte keuring voor leden die de onderwatersport zonder perslucht beoefenen losgelaten (snorkelen, onderwaterhockey en vinzwemmen). De medische commissie van de NOB gaat aan de slag met de ontwikkeling van de self- assessment. Zolang deze assessment nog niet beschikbaar is, geldt de huidige procedure van verplichte herkeuring voor leden en wordt een herkeuring geadviseerd. We verwachten de self-assessment in het voorjaar van 2021 te introduceren.

Nieuwe voorzitter, Erelid en Lid van Verdienste

Tijdens de Algemene vergadering van afgelopen zaterdag 19 september is Hennie Elshof verkozen tot nieuwe voorzitter van de NOB. Hennie was al eerder negen jaar bestuurslid van de NOB en was actief in het Zeeuwse, de verenigingsondersteuning en interim voorzitter van de bond. Als nieuwe voorzitter zet hij zich graag in voor duikend Nederland om deze sport nog beter op de kaart te zetten.

Ook is tijdens deze vergadering professor doctor Rob van Hulst benoemd tot Erelid. Rob van Hulst, bijzonder hoogleraar Anesthesiologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam, is als lid, duiker, duikinstructeur en later als arts al vanaf oktober 1977, bijna 43 jaar, verbonden aan de NOB. Hij is van bijzondere betekenis geweest om de onderwatersport veiliger te  maken. Gezien Rob zijn jarenlange inspanningen voor de duiksport en de NOB, zijn betrokkenheid, loyaliteit, toegankelijkheid en deskundigheid, heeft het bestuur van de NOB gemeend Rob, reeds Lid van Verdienste van de NOB, voor te dragen als Erelid.

Daarnaast was er nog iemand die het bestuur van de NOB graag wilden eren. Dick Meppelink, als velen gezien als de autoriteit als het gaat om opleiden van duikinstructeurs. Nauw betrokken bij tientallen instructeursopleidingen en sinds begin van deze eeuw een enthousiast lid van de NOB inschalingscommissie waarbij instructeurs van andere duikorganisaties werden ingeschaald naar NOB instructeur. Ook speelde Dick op bondsniveau een rol bij het inschalen van defensieduikers en defensieduikinstructeurs. Het bestuur wil hem graag bedanken voor zijn jarenlange inzet en heeft daarom besloten Dick te benoemen tot Lid van Verdienste.

Verenigingsavonden

Eind mei is een onderzoek uitgezet onder bestuurders en verenigingen lid van de NOB. Dit onderzoek richt zich op de (financiële) situatie van verenigingen naar aanleiding van de gevolgen van Covid-19. Uit dit onderzoek kwam heel duidelijk naar voren dat verenigingen advies en ondersteuning kunnen gebruiken bij activiteiten rondom ledenbehoud en ledenwerving. Twee onderwerpen waar wij, ook in de toekomst, bestuurders bij gaan ondersteunen op verschillende manieren. Het onderzoek liet zien dat maar liefst een ruime 70% van de ondervraagde geen alternatieve activiteiten heeft georganiseerd. Ook bleek dat verenigingen hulp kunnen gebruiken als het gaat om goede voorbeelden van andere clubs over het organiseren van activiteiten en opleidingen. Samen komen we verder. Naar aanleiding hiervan organiseren we op 5, 12 en 15 oktober online verenigingsavonden waarin we bestuurders uitnodigen zich bij aan te sluiten. Deze online sessies zijn door bestuurders, voor bestuurders: jullie komen aan het woord door goede voorbeelden te ‘presenteren’ en gezamenlijk in gesprek te gaan om elkaar zo te motiveren en te activeren. Op die manier houden we elkaar scherp en jullie ons ook. Wil je meedoen aan deze avonden, dat kan! Meer informatie en aanmelden kan door een mailtje te sturen naar janna@onderwatersport.org. Heb je vragen en/of wil je graag vertellen hoe jullie het op de vereniging aanpakken stuur dan ook een mailtje naar janna@onderwatersport.org.

Foto header: Rob Aarsen
Overige foto’s: NOB